Chú ý: Test có thể làm treo trình duyệt, tắt trình duyệt nếu không hủy được test