Cpu core i5 540m

750,000

Tên cpu: Intel Core i5 540M

Tần số cơ sở: 2.53 GHz

Tần số Turbo: 3.07 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 35w

CPU ID: SLPBG, SLBTV

Graphics: HD Graphics HD3000

Tên mã:  Arrandale

Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57