Cpu core i7 640m

1,350,000

Tên cpu: Intel Core i7 640M

Tần số cơ sở: 2.8 GHz

Tần số Turbo: 3.46 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 4MB

TDP: 35w

CPU ID: SLBTN

Graphics: Intel HD 3000

Tên mã:  Arrandale

Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57