Cpu core i5 460m

650,000

Tên cpu: Intel Core i5 460m

Tần số cơ sở: 2.53 GHz

Tần số Turbo: 2.8 GHz

Số Core: 2

Số Thread: 4

Cache: 3MB

TDP: 35w

CPU ID: SLBZW

Graphics: Intel® HD Graphics 3000

Tên mã:  Sandy Bridge

Chipset tương thích: HM55, HM57, QM57